LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT: NORMATIVA

En aquest apartat es mostra la normativa, relativa a les obligacions amb les que han de complir les empreses i les mesures de foment per promoure la inserció laboral de les persones amb discapacitat al mercat laboral. Cada llei o norma va acompanyada d’una breu explicació dels principals aspectes que regula.

Així, es destaca la següent legislació:

 • Reial  Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i la seva inclusió social. Veure més...
 • Llei 13/1982 d’integració social del minusvàlid (LISMI). Veure més...
 • Llei 51/2003 d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal (LIONDAU). Veure més...
 • Llei 49/2007 per la qual s’estableix el règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (LISIONDAU). Veure més...
 • Reial Decret 27/2000 pel qual s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% a favor dels treballadors en empreses de 50 o més treballadors. Veure més...
 • Reial Decret 17/2004 pel qual es modifica el Reial Decret 1451/1983, pel qual, en compliment del que es preveu a la Llei 13/1982 es regula el treball selectiu o les mesures de foment del treball dels treballadors minusvàlids. Veure més...
 • Reial Decret 364/2005 pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat. Veure més...
 • Reial Decret 870/2007 pel qual es regula el programa de treball amb suport com a mesura de foment de treball de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball. Veure més...
 • Reial Decret 5/2000 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei sobre infraccions i sancions d’ordre social (TRLISOS).  
 • Llei 12/2001 de mesures urgents de reforma del mercat de treball per l’increment del treball i la millora de la qualitat. Veure més...
 • Llei 24/2001 de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. Veure més...
 • Llei 43/2006 de millora del creixement i del treball. Veure més...
 • Llei 35/2010 de reformes urgents per a la reforma del mercat de treball. Veure més...

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org