REIAL DECRET 870/2007

 

Reial Decret 870/2007 pel qual es regula el programa de treball amb suport com a mesura de foment de treball de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball.

EL RD 870/2007 regula la modalitat de treball amb suport. Això és, el treball que les persones a amb discapacitat desenvolupen en empreses normalitzades, mitjançant la provisió dels recolzament necessaris dins i fora del lloc de treball. Així, aquelles entitats o empreses que compleixin amb els requisits establerts a la normativa, podran beneficiar-se de les subvencions establertes, per tal de finançar els costos laborals i de seguretat social derivats de la contractació dels preparadors laborals.

Les subvencions es reduiran proporcionalment en funció de la durada dels contractes de cada un dels treballadors amb discapacitat, així com en funció de la jornada.

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-13588

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org