REIAL DECRET 17/2004

 

Reial Decret 17/2004 pel qual es modifica el Reial Decret 1451/1983, pel qual, en compliment del que es preveu a la Llei 13/1982 es regula el treball selectiu o les mesures de foment del treball dels treballadors minusvàlids. 

 

EL RD 17/2004 regula les subvencions i les bonificacions en les quotes empresarials de la Seguretat Social de les que seran beneficiaries les empreses que contractin a treballadors amb discapacitat.

  • Les subvencions seran de 3.907 euros per cada un dels contractes de jornada complerta i caràcter indefinit.
  • En les bonificacions de les quotes empresarials estaran incloses les d’accident de treball i malaltia professional, així com en les quotes de recaptació conjunta, en les quanties següents. 

Quan el contracte, de caràcter indefinit, es concerti a temps parcial, les bonificacions de les quotes esmentades es mantindran. Això no obstant, la subvenció de 3.907 euros, es reduirà proporcionalment a la jornada pactada.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-1847

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org