OBLIGACIÓ DE CONTRACTACIÓ

RESERVA DE QUOTA me.onglicforbamofo.tk EMPRESES 

Totes les empreses sense excepció, ja siguin públiques o privades, que tinguin un nombre de 50 o més treballadors empleats, estan obligades a contractar persones amb discapacitat amb un nombre mínim equivalent al 2% del total de treballadors.

Aquest còmput es realitzarà sobre la plantilla total de l'empresa corresponent, independentment del nombre de centres de treball que tingui i del tipus de contractació existents.

Art. 42 del Reial Decret Legislatiu  1/2013, de 29 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

 

RESERVA DE QUOTA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

L'Administració pública haurà de reservar el 7% de les places de convocatòries a persones amb discapacitat segons l'establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i Llei 30/1984 de la Funció Pública. 

 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org