MESURES ALTERNATIVES

DECLARACIÓ D'EXCEPCIONALITAT

share.infortune-ge.com Les empreses que com conseqüencia d'ocupar a més de 50 treballadors estan obligades a la contractació de persones amb discapacitat, podran sol·licitar la declaració d'excepcionalitat de no contractació, amb una validesa de 3 anys en els següents casos i team.coverconfigurator.com sempre que apliquin mesures alternatives.

  1. Quant els serveis d'ocupació corresponents o les agències de col·locació, després d'haver efectuat totes les gestions necessàries, no han pogut trobar un candidat interessat en les condicions de treball ofertades.
  2. Quant existeixin i quedin acreditades per l'empresa oblidada, qüestions de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin una especial dificultat per a la incorporació de persones amb discapacitat.

month.qd-rq.com Sol·licitud de Declaració d'excepcionalitat

MESURES ALTERNATIVES

Les empreses obligades a la contractació de persones amb discapacitat, podran prèvia sol·licitud, per tal de donar compliment a la seva obligació de contractació realitzar les següents mesures:

  1. Signatura d'un contracte mercantil o civil amb un centre especial de treball o amb un treballador autònom amb discapacitat, per tal que els subministri matèries primeres, maquinaria, equips o qualsevol altre tipus de bé necessari per al normal desenvolupament de l'activitat de l'empresa que tria aquesta mesura alternativa.
  2. La signatura d'un contracte mercantil o civil amb un centre especial de treball o amb un treballador autònom amb discapacitat, per a la prestació de serveis alienes i accessoris a l'activitat normal de l'empresa que opta per aquesta mesura alternativa.
  3. La constitució de'un enclavament laboral, prèvia subscripció del corresponent contracte amb un centre especial de treball.
  4. La realització de donacions i accions de patrocini, sempre de tipus monetari, per al desenvolupament d'activitats d'inserció laboral i de creació d'ocupació de persones amb discapacitat, sempre que l'entitat beneficaria sigui una fundació o associació d'utilitat pública amb l'objecte social de formació professional, inserció laboral o creació d'ocupació a favor de persones amb discapacitat. L'aportació econòmica anual hau`ra de ser al menys per l'import corresponent a 1,5 vegades l'index IPREM anual per cada treballador amb discapacitat deixat de contractar. 

En cas de no complir-se la reserva de quota i de no establir-se cap mesura alternativa, l'empresa incorre en una infracció greu i ha de pagar una sanció  que va des de 626 € a 6250 €.

REIAL DECRET 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat. 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org