LLEI 49/2007 per la qual s’estableix el règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

 

La llei 49/2007 regula el règim sancionador per incompliment de les mesures de no discriminació i accessibilitat universal establertes a la Llei 51/2003. Estableix un règim comú d’infraccions i sancions per a tot l’estat, tret de la competència autonòmica addicional, i no afecta al règim de sancions establertes pel regim d’infraccions i sancions en l’ordre social establertes al Reial Decret 5/2000.

Així, segons el que s’estableix a la Llei, es consideraran infraccions les accions o omissions que ocasionin vulneracions en relació a la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat, això és, es cometrà una infracció sempre que es produeixin discriminacions directes o indirectes, assetjaments, incompliment de les exigències d’accessibilitat, de realitzar ajustaments raonables o d’aplicar mesures d’acció positiva.

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-22293

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org